سعدی

به وفای تو کز آن روز که دلبند منی دل نبستم به وفای کس و در نگشادم