ازرقی هروی

اگر به چشم کسان دلربای من نه نکوست سپاس از آنکه نکوی من است و زشت کسان

بیدل دهلوی

طریق دلربایی یک جهان نیرنگ می‌خواهد به حُسنِ محض نتوان پیش بردن نازنینی ها