هاتف اصفهانی

نوید آمدنِ یارِ دلستانِ مرا بیار قاصد و بستان به مژده جانِ مرا

ازرقی هروی

چون مرا دلتنگ دید آن دلستان خندید و گفت دل چه داری تنگ چون پیشِ تو باشد دلسِتان ؟