سعدی

خوش بوَد ناله‌ی دلسوختگان از سرِ درد خاصه دردی که به امیّدِ دوای تو بوَد