بیدل دهلوی

اهل دنیا عاشق جاهند از بی دانشی آتش سوزان به چشم کودک نادان زر است

بیدل دهلوی

آسمان هم اعتباری دارد از آزادگی گر کسی برخاست از دنیا ز دنیا برنخاست

سعدی

نه در این عالمِ دنیا که در آن عالمِ عقبی همچنان بر سر آنم که وفادارِ تو باشم

بیدل دهلوی

گه مایل دنیایم و گه طالب عقبا انداخت خیالت ز کجایم به کجاها

هاتف اصفهانی

دین و دنیا و دل و جان همه دارم چه کنم ؟ وای بر حال کسی کوست گرفتار کسی

سعدی

دنیا خوش است و مال عزیز است و تن شریف لیکن رفیق بر همه چیزی مقدّم است