حسرت همدانی

نگرانت دگرانند و منِ دل نگران باشم از دور به حسرت نگران تا کی و چند