رهی معیری

ای دل به سردمهری دوران صبور باش کز پی رسد بهار چو پاییز بگذرد

سعدی

گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش می‌گویم و بعد از من ،گویند به دوران ها