رهی معیری

نه باک از دشمنان باشد ، نه بیم از آسمان ما را خداوندا نگه دار از بلای دوستان ما را

سعدی

دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم باید اوّل به تو گفتن که چنین خوب چرایی؟

سعدی

دوستان در هوایِ صحبتِ دوست زر فشانند و ما سر افشانیم