سعدی

سر ، که به کُشتن بنهی پیشِ دوست بِه ، که به گَشتن بنهی در دیار