رهی معیری

اگر غیر از حدیث یار و جز دیدار او باشد چه حاصل جز ندامت از شنیدن‌ها و دیدن ها

سعدی

افسوس بر آن دیده که رویِ تو ندیده‌ ست

بیدل دهلوی

ز نیرنگ فسون پردازی الفت چه می پرسی؟ تو در آغوشی و من کُشته ی از دور دیدن ها