هاتف اصفهانی

دین و دنیا و دل و جان همه دارم چه کنم ؟ وای بر حال کسی کوست گرفتار کسی

حسرت همدانی

آشوبِ فرنگی تو و غارتگر اسلام برهم زنِ ایمانی و هم رهزنِ دینی