بیدل دهلوی

نفْس را بی شکنجه مگذارید سگ دیوانه مصلحش مَرَس* است   (طنابی که به گردن سگ ببندند)

سعدی

پندم مده ای دوست که دیوانه‌ ی سرمست هرگز به سخن عاقل و هشیار نباشد