بیدل دهلوی

عیش وصال و ذوق کنار آرزوی کیست ماییم و حرف بوسی از آن آستان لب

سعدی

دیدارِ یار غایب، دانی چه ذوق دارد ابری که در بیابان بر تشنه‌ای ببارد