هاتف اصفهانی

ربط ما و تو نهان تا به کی از بیم رقیبان؟ گو بداند همه‌کس ما ز توییم و تو ز مایی