سعدی

مجنونِ رخِ لیلی چون قیس بنی عامر فرهادِ لبِ شیرین چون خسروِ پرویزم

سعدی

که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد خطا بود که نبینند روی زیبا را

سعدی

صد بار بگفتم به غلامانِ دَرَت تا آینه دیگر نگذارند بَرَت ترسم که ببینی رخ همچون قمرت کس باز نیاید دگر اندر نظرت

سعدی

خاکِ من زنده به تاثیرِ هوای رخ توست سازگاری نکند آب و هوایِ دگرم