بیدل دهلوی

غرور رستمی ، گفتم به خاکش کیست اندازد؟ ز پا افتادگان گفتند : زور ناتوانیها