رشحه

دلم شکستی و عهد تو سنگدل نشکستم ز من بریدی و مهر از تو بی‌وفا نبریدم

رشحه

اگر چه سست بود عهد نیکوان اما به سست عهدیت ای مه ندیدم و نشنیدم