سعدی

گویند رفیقانم در عشق چه سر داری ؟ گویم که سری دارم انداخته در پایی

سعدی

دنیا خوش است و مال عزیز است و تن شریف لیکن رفیق بر همه چیزی مقدّم است