سید مهدی موسوی

از سکوت ترسیدم ، در سقوط رقصیدم نوش گفتی و دیدم ، سم در استکانم بود!

سعدی

برخاست پی رقص و ز صد دل شده جان برد تابی به میان داد و دلم را ز میان برد