حسرت همدانی

با رقیبان همه با مهر و وفا و با من جور بسیار، ستم بیش ، وفا کم داری