رودکی

شاد زی با سیاه چشمان شاد که جهان نیست جز فسانه و باد

رودکی

زمانه گفت مرا: خشم خویش دار نگاه کرا زبان نه به بند است ، پای در بند است

رودکی

دلسوختگان را نتوان بست به زنجیر الا به مدارا و به شیرینی گفتار