سعدی

باز آ که در فراق تو چشم امیدوار چون گوشِ روزه دار بر الله اکبر است