حسرت همدانی

دی وعده مرا داد که فردا کُشَمت زار یارب که پشیمان نشود قاتلم امروز