ازرقی هروی

اگر به چشم کسان دلربای من نه نکوست سپاس از آنکه نکوی من است و زشت کسان

بیدل دهلوی

گر نه‌ای از اهل صدق ، دامن پاکان مگیر آینه و روی زشت ، کافر و روز جزاست