رهی معیری

اگر زمانه به نام تو افتخار کند تو در زمانه نکن فخر جز به نام پدر

بیدل دهلوی

گفتم به دل : زمانه چه دارد ز گیر و دار؟ خندید و گفت : آنچه نیاید به کار ما

رودکی

زمانه گفت مرا: خشم خویش دار نگاه کرا زبان نه به بند است ، پای در بند است

سعدی

ای که گفتی مرو اندر پیِ خوبانِ زمانه ما کجاییم در این بحر تفکّر تو کجایی