بیدل دهلوی

کسی ز مرگ اگر رسمِ زندگی خواهد تو هم ز عالمِ پیری برو شباب طلب