سعدی

او می‌رود دامن کشان من زهرِ تنهایی چشان دیگر مپرس ازمن نشان کز دل نشانم می‌رود