هاتف اصفهانی

می‌گفت واعظ با کسان ، دارد می و شاهد زیان از هیچ‌کس نشنیده‌ام ، حرفی بدین بیهودگی

هاتف اصفهانی

دو عالم سود کرد آن کس که در عشق دلی دریافت یا جانی زیان کرد

هاتف اصفهانی

تو شهی و کشور جان تو را ،تو مهی و جان جهان تورا ز ره کرم چه زیان تو را ، که نظر به حال ِ گدا کنی