رهی معیری

نهاده ام سرِ تسلیم زیرِ شمشیرت بیار بر سرم ای عشق ، هر چه می‌خواهی

بیدل دهلوی

دامن کشان ز ناز به هر سو گذر کنی چون سایه زیر پای تو سر می‌کشیم ما