بیدل دهلوی

ز خلق گوشه گرفتن سلامت است اما خیال اگر بگذارد به خویش ساخته را