حسرت همدانی

مرا دردِ تو بهِ باشد ز درمان ای خوش آن عاشق که هر ساعت ز تو دردی به دردِ دیگر افزودش