رهی معیری

آید وصال و هجر غم انگیز بگذرد ساقی بیار باده که این نیز بگذرد