بیدل دهلوی

وحشت ما چه خیال است به راحت سازد ناله آن نیست که ساید به زمین پهلو را