حسرت همدانی

با رقیبان همه با مهر و وفا و با من جور بسیار، ستم بیش ، وفا کم داری

سعدی

ستم از کسی است برمن که ضرورت است بردن نه قرارِ زخم خوردن نه مجالِ آه دارم