بیدل دهلوی

سرمایه ی حباب به غیر از محیط چیست؟ آبِ تو آبِ ما و هوایت هوای ماست