رهی معیری

آزار ما به مور ضعیفی نمی‌رسد داریم دولتی که سلیمان نداشته است