سعدی

تیر بارانِ عشقِ خوبان را دلِ شوریدگان سپر باشد