سعدی

گفتمش سیر ببینم مگر از دل برود وآن چنان پای گرفته‌ست که مشکل برود