حسرت همدانی

مرا دلبر به کام و مدعی را بگو خاک سیه کن بر سر امشب

حسرت همدانی

سیه روز آن کسی کو را نباشد به سر سودایِ زلفِ نازنینی