ازرقی هروی

موافقان تو را باد ناز و شادی و لهو مخالفان تو را باد رنج و سختی و آه