هاتف اصفهانی

بی تو احوال مرا در دل شب‌ها داند هر که بی همچو تویی صبح کند شامی چند