هاتف اصفهانی

شاهان همه در حسرت آنند که باشند در خیل ِ غلامانِ تو از خیلِ غلامان