رهی معیری

من جلوه ی شباب ندیدم به عمر خویش از دیگران حدیث جوانی شنیده‌ام

بیدل دهلوی

کسی ز مرگ اگر رسمِ زندگی خواهد تو هم ز عالمِ پیری برو شباب طلب