سعدی

چندین که برشمردم از ماجرای عشقت اندوهِ دل نگفتم، الا یک از هزاران