رهی معیری

اگر غیر از حدیث یار و جز دیدار او باشد چه حاصل جز ندامت از شنیدن‌ها و دیدن ها

سعدی

نفسی بیا و بنشین سخنی بگوی و بشنو که قیامت است چندین سخن از دهانِ چندان!