هاتف اصفهانی

امروز بسی پیش ِ تو خوارند و پس از مرگ بر خاک ِ شهیدانِ تو خار است علامت