حسرت همدانی

ندارم ار به کویت ره عجب نیست که نبود ره به کویِ شه گدا را