بیدل دهلوی

شوقِ وصلت بعد مرگ از دل برون کی می‌رود گرد می‌گردیم و می‌گیریم دامان شما