سعدی

از دشمنان برند شکایت به دوستان چون دوست ، دشمن است ! شکایت کجا برم ؟