سعدی

شکر خوش است ولیکن حلاوتش تو ندانی من این معامله دانم که طعم صبر چشیدم

حسرت همدانی

چاره‌ ی تلخی هجران به یکی بوسه از آن لبِ شیرین شکر بار کنم یا نکنم؟

سعدی

چشمت خوش است و بر اثر خواب خوشتر است طعم دهانت از شکرِ ناب خوشتر است